Pimpinan

KETUA BPH

Drs. H. Zainuddin Fatbang

NBM : 971 750

SEKRETARIS BPH

Dr. A. Makmur Jaya Nur, S.Ag., S.Pd., M.Pd.

NBM : 849 282

REKTOR

Dr. Firdaus, M.Ag.

Nip  : 197105171997031002

Lahir : Sinjai, 17 Mei 1971

Pangkat : Lektor Kepala

Email  : –

WAKIL REKTOR I

Dr. Ismail, M.Pd

2110058301

Lahir : Sinjai, 10 Mei 1983

Pangkat : Penata Tk. I

Email : ismailpresiden@gmail.com

WAKIL REKTOR II

Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.

Lahir : Sinjai, 10 Februari 1983

Pangkat : Penata 

Email : rahmatullah.amin83@gmail.com 

WAKIL REKTOR III

Dr. MUH. ANIS, M.Hum

Lahir : Sinjai, 10 Mei 1977

Pangkat : Penata

Email : totangka077@gmail.com